O projektu

MARIJINA ROMARSKA POT
(Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013)


Marijina romarska pot je projekt, ki je sofinanciran iz operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013.
Kozjanski park je prijavitelj in hkrati vodilni partner projekta.

Ostali projektni partnerji so: RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja Ptuj, Razvojna agencija Kozjansko, Turistična skupnost občine Marija Bistrica, Turistična skupnost Severno Zagorje, Turistična skupnost Krapinsko-zagorske županije, Turistična skupnost Krapine, Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ in Mesto Sv. Ivan Zelina

Projektno območje obsega na slovenski strani: Pomurje, Podravje, Haloze in Dravinjske gorice, Voglajnsko – Sotelska Slovenija in območje Kozjanskega parka. Na hrvaški strani pa: Varaždinsko, Krapinsko in Zagorsko območje.

Na projektnem območju tako na slovenski kot na hrvaški strani je zelo bogata kulturna, sakralna in naravna dediščina, ki jo želimo povezati in promovirati pod skupnih turističnim produktom Marijina romarska pot. V projektu bodo izpostavljena Marijina svetišča oziroma cerkve, med katerimi je veliko romarskih.
Pri nas imata poglavitno mesto Ptujska gora in Svete gore nad Bistrico ob Sotli, na hrvaškem projektnem območju pa izstopa romarski center Marija Bistrica, ki je hrvaško nacionalno svetišče.
Veliko je krajev in objektov na obeh straneh meje, ki so v turističnem pogledu neprepoznavni, vendar imajo velik turistični potencial. S projektom bodo dobili dodano vrednost in priložnost, da postanejo del turistične ponudbe Marijine romarske poti.
Marijina romarska pot bo tako nov turistični produkt v Sloveniji in na Hrvaškem, ki bo povezoval ponudbo romarskih središč in drugih krajev na obeh straneh meje.

Cilji projekta: vzpostavitev čezmejne Marijine romarske pot, ki bo povezovala Marijina romarska središča in druga Marijina svetišča na projektnem območju, trasirana in označena čezmejna Marijina romarska pot za pohodnike, s tablami označeni kulturni objekti na čezmejni Marijini romarski poti, postavitev informacijskih tabel na glavnih točkah, urejena počivališča ob poti (mize, klopi, koši za smeti), ureditev Lurške jame, Marijinega svetišča ob romarski cerkvi v Zagorju pri Lesičnem, zagotovitev dolgoročnega vzdrževanja Marijine romarske poti, oblikovana celostna grafična podoba projekta, izdaja promocijskega materiala o čezmejni Marijini romarski poti (romarski vodnik, zemljevid, zloženka, multivizija, romarska knjižica, razglednice…), spletna stran projekta, skupna blagovna znamka, načrtovani in izvedeni čezmejni ukrepi oglaševanja in trženja, izdelani skupni čezmejni turistični paketi za romarje – pohodnike in romarje, ki potujejo z avtobusi, vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov za potrebe romarskega turizma, udeležba na turističnih sejmih, turistični romarski izdelki, premična razstava o Marijini romarski poti, izvedba strokovnega posveta o umetnostno-zgodovinski dediščini na Marijini romarski poti in izdaja zbornika referatov, izobraževalne delavnice za nosilce in upravljavce naravne in kulturne dediščine ter za turistične ponudnike, usposobljeni lokalni turistični vodniki, svečana otvoritev Marijine romarske poti.

Trajanje projekta: 1.10.2009 – 30.9.2011