6: PODLEHNIK, p. c. Djevice Marije

 Marijinu crkvu su sredinom 15. stoljeća podigli dominikanci, ali su ju kasnije zajedno sa svim posjedima preuzeli minoriti. Prvobitno je imala lađu pokrivenu ravnim stropom koju šiljasti slavoluk povezuje s arhitektonsko gotičkim prezbiterijem. Njega sa vanjske strane drže četiri potpornja. Prezbiterij i zvonik su bez sumnje najstariji dijelovi crkve, a sadašnja im je lađa bila dozidana tek kasnije. Sa južne strane prezbiterija je dozidan gotički toranj. Na prijelazu iz prezbiterija u lađu nalazimo grobnicu u kojoj su možda pokopana i lihtenski vlastelini. Glavni je oltar iz 1782. godine. Kip Majke božje s djetetom iz 17. stoljeća stoji u prezbiteriju, u udubini u zidu. Sa sjeverne strane lađe je kasnije bila dozidana barokna kapela sv. Antona Padovanskog, djelo mariborskog kipara J. Strauba. On je oko 1750. godine izradio i oba bočna oltara.
U vrijeme turskih upada je crkva dobila obrambeni bedem, koji danas ipak nije sačuvan. Oko crkve je bilo i prvobitno groblje.
Ovo je bila župna crkva do 1828. godine kada je sjedište župe premješteno u crkvu sv. Trojstva. Crkva je lokalno poznata i kao crkva sv. Antona, prema imenu bočne kapele.

Župa Sv. Trojica – Podlehnik
Gorca 6
SI-2286 Podlehnik
Tel: +386 (0)2 788 41 11
 

Forografija crkve:
PODLEHNIK, p. c. Djevice Marije

Opis: Crkva Djevice Marije, Podlehnik

Forografija crkve:
PODLEHNIK, p. c. Djevice Marije

Opis: Crkva Djevice Marije, Podlehnik